KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1)     Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Edukacji i Rozwoju  z siedzibą 42-200 Częstochowa ul. J.Lompy 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Częstochowa  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000182271, REGON: 152149260, NIP 573-255-76-96 (zwaną dalej: FIEIR). 

2)     Inspektorem  ochrony danych w FIEIR jest Pan Kamil Bogulak  adres e-mail:  iod@ieir.org.pl

3)     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu wykonania ciążących na FIEIR obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4)     FIEIR jest uprawniona do przekazywania  danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami FIEIR).  W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom FIEIR na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy FIEIR a Podwykonawcami FIEIR. Ponadto FIEIR jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. 

5)     Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie  danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców FIEIR posiadających siedziby poza obszarem EOG. 

6)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z FIEIR umowy  o świadczenie usług oferowanych przez FIEIR, w związku z którą  dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z FIEIR umowy o świadczenie usług oferowanych przez FIEIR. Natomiast  dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. 

7)     Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa: osoby  posiadające prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. 

8)     Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy  przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

9)     W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z FIEIR umowy o świadczenie usług oferowanych przez FIEIR, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez FIEIR działań na żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez FIEIR ciążącego na FIEIR obowiązku prawnego – przetwarzanie  danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie  danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi FIEIR informowanie . 

10)  Decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, uprawnia FIEIR  obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrażona na to zgoda.